Ulga od podatku dla rolników - Res Energy Olsztyn
Res Energy

Ulga w podatku rolnym – kogo obejmuje?

Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę (jak i inne przedsięwzięcia) została określona w art. 13 Ustawy o podatki rolnym. Zgodnie z przepisami podatnicy, którzy poniosą koszty z tytułu budowy “urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)” mają prawo skorzystać z tzw. ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę jest przewidziana dla osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, będących płatnikami podatku rolnego (rozliczający się zarówno za pomocą ryczałtu, jak i podatku VAT), które zgodnie z art. 3 Ustawy o podatku rolnym są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą, minimalna wymagana powierzchnia gruntów to 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego – zasady

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę pozwala odliczyć 25% udokumentowanych wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. Odliczeń można dokonywać co roku, aż do wykorzystania przysługującej Wam kwoty, jednak nie dłużej niż przez okres 15 lat.

Jak to wygląda w praktyce?

Pan Kowalski zakupił instalację fotowoltaiczną na cele produkcyjne, o mocy 10 kW. Za całość zapłacił 46.000 zł. W ramach ulgi, od podatku będzie mógł zatem odpisać 11.500 zł (0,25×46.000). Pan Kowalski do tej pory płacił 1.150 zł podatku rolnego. Dzięki uldze, przez 10 lat nie zapłaci go wcale.

Warto przy tym pamiętać, że ulga:

 • jest odliczana od kwoty należnego podatku rolnego – pieniędzy nie dostaniecie zatem do ręki, w formie przelewu czy gotówki.
 • obejmuje jedynie inwestycje już ukończone – możecie się zatem o nią ubiegać dopiero po wyłożeniu środków na instalację.
 • obowiązuje jedynie na terenie gminy, w której została zbudowana instalacja fotowoltaiczna.
 • będzie przysługiwać jedynie na te instalacje, które będą produkować energię na potrzeby produkcji rolnej.
 • niewykorzystana w pełni zostanie utracona, w przypadku sprzedaży lub zmiany rodzaju wykorzystania (przeznaczenie na cele inne niż produkcyjne) obiektów i urządzeń, na które została przyznana.
 • przechodzi na następców podatnika, jeśli gospodarstwo rolne zostało przekazane zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników bądź na drodze dziedziczenia.
 • nie jest przyznawana z urzędu – by z niej skorzystać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek

Uwaga! Ulga na fotowoltaikę w podatku rolnym nie przysługuje, jeśli wydatki zostały sfinansowane z jakichkolwiek środków publicznych – dotacji, pożyczek czy kredytów.

Res Energy
Res Energy

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym fotowoltaika na budynku mieszkalnym

Jak już wspominaliśmy, zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym, ulga przysługuje na zakup instalacji OZE, z których energia będzie wykorzystywana na cele produkcyjne. Taka konstrukcja przepisu stwarza pewne wątpliwości. Czy ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę zamontowaną na budynku mieszkalnym będzie obowiązywać? Czy instalacja OZE musi produkować energię wyłącznie na cele gospodarstwa rolnego, czy można z niej korzystać również w gospodarstwie domowym?

Według interpretacji, którą otrzymała od Ministerstwa Finansów Regionalna Izba Obrachunkowej w Lublinie, z treści ustawy nie wynika, że dla skorzystania z ulgi, instalacja OZE musi trafić na budynek gospodarczy. Fakt zamontowania fotowoltaiki na budynku mieszkalnym nie powinien zatem decydować o przysługiwaniu ulgi inwestycyjnej.

Przepis nie nakłada też obowiązku produkcji energii na wyłączny użytek produkcyjny. Z ulgi w podatku rolnym na fotowoltaikę powinniście mogli skorzystać również wtedy, gdy część energii będziecie wykorzystywać w budynku mieszkalnym.

Ulga dla rolników na fotowoltaikę – wniosek.
Gdzie i jak go złożyć?

Jak już wiecie, aby skorzystać z ulgi dla rolników na fotowoltaikę będziecie musieli złożyć podanie – do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla miejsca inwestycji. Stosowny wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę (lub inną instalację OZE) zajdziecie w siedzibie lub na stronie urzędu – każda jednostka może wymagać nieco innego wzoru.

Do wniosku konieczne będzie dołączenie:

 • zestawienia poniesionych wydatków;
 • dokumentów potwierdzających wysokość poczynionych nakładów inwestycyjnych – czyli np. oryginałów faktur VAT, rachunków etc;
 • formularza informacyjnego niezbędnego przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • ewentualnie – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (jeżeli jest wymagane).

W odpowiedzi, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności o rodzaju urzędu) powinniście otrzymać decyzję w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej. Wysokość ulgi inwestycyjnej jest odliczana od podatku z urzędu, w ramach decyzji określającej wysokość podatku. Ci rolnicy, którzy mają obowiązek składania deklaracji, odliczają kwotę ulgi, zgodnie z wymiarem określonym w decyzji o przyznaniu ulgi.

Res Energy

KALKULATOR

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

kalkulator online