Agro Energia - Res Energy Olsztyn
Res Energy

AgroEnergia to program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje OZE. Budżet programu „AgroEnergia” opiewa na 200 milionów złotych. Jakie są jego główne założenia?

AgroEnergia 2021 – cel programu

Celem programu priorytetowego NFOŚiGW – AgroEnergia jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko. Kompleksowa pomoc w postaci dotacji ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza, a także poprawy efektywności energetycznej gospodarstw rolnych i zwiększenie ich samodzielności energetycznej.

Koszty kwalifikowane:

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.
2. Koszty kwalifikowane:
Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.

W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.

AgroEnergia – dla kogo

Program AgroEnergia skierowany jest do osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. Beneficjentem programu może zostać:

 • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
 • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).
Res Energy
Res Energy

AgroEnergia – co obejmuje program

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej o zainstalowanej mocy: 10-50 kWp:

 • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekraczać 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.
Należy pamiętać, że dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji, jak również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Res Energy specjalizuje się w obszarze pozyskiwania dofinansowania na realizację inwestycji z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii zaprasza klientów chcących skorzystać z dotacji w ramach programu Agro Energia. Oferujemy Państwo kompleksową usługę związaną z doradztwem w zakresie realizacji inwestycji oraz pozyskania dofinansowania.

Swoim klientom oferujemy:

 • Sporządzenie analizy opłacalności inwestycji;
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych w celu pozyskania dotacji na realizację inwestycji;
 • Przygotowanie specyfikacji technicznych, wyceny i projektu;
 • Przeprowadzenie przez formalności związane z realizacją inwestycji;
 • Pozyskanie finansowania wkładu własnego – nisko oprocentowany kredyt.
Res Energy

KALKULATOR

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

kalkulator online