RODO - Res Energy Olsztyn

RODO – Res Energy BGW Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest RES ENERGY BURZA GOŁASZEWSKI WARDASZKO SPÓŁKA JAWNA ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn oraz Res Energy BGW Sp.zo.o Sp.k ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn ;

 • Inspektorem ochrony danych w RES ENERGY BURZA GOŁASZEWSKI WARDASZKO SPÓŁKA JAWNA oraz Res Energy BGW Sp.zo.o Sp.k ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn jest pracownik dostępny pod adresem: rodo@resenergy.pl;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania niniejszej Umowy, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust.1 lit. b i lit. f rozporządzenia RODO);

 • Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione.

 • Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez RES ENERGY BURZA GOŁASZEWSKI WARDASZKO SPÓŁKA JAWNA oraz Res Energy BGW Sp.zo.o Sp.k ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana z RES ENERGY BURZA GOŁASZEWSKI WARDASZKO SPÓŁKA JAWNA i Res Energy BGW Sp.zo.o Sp.k ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń);

 • Przysługuje Pani/Pana prawo do żądania od RES ENERGY BURZA GOŁASZEWSKI WARDASZKO SPÓŁKA JAWNA oraz Res Energy BGW Sp.zo.o Sp.k ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO, ustawy o rachunkowości oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 • W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle;

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank;

 • Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku;

 • W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem RES ENERGY BURZA GOŁASZEWSKI WARDASZKO SPÓŁKA JAWNA oraz Res Energy BGW Sp.zo.o Sp.k ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@resenergy.pl;

KALKULATOR

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

kalkulator online