PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój - Res Energy Olsztyn

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Tytuł projektu: Opracowanie przegrody zewnętrznej w drewnianym budynku modułowym z izolacją termiczną z pianki organicznej oraz buforem wilgoci z materiałów celulozowych

Cel projektu: Opracowanie innowacji produktowej polegającej na zaprojektowaniu drewnianej przegrody modułowej izolowanej piankami organicznymi, zawierającej bufor wilgoci z materiałów celulozowych, wyposażonej w złącze materiałowe służące do kontrolowanej dehermetyzacji przegrody

Rezultatem projektu będzie : Innowacja produktowa będzie polegała na wprowadzeniu na rynek nowego komponentu budowlanego wykonanego na bazie szkieletu drewniano-stalowego izolowanego termicznie materiałami o zróżnicowanych właściwościach. Od wewnątrz zostanie wykonana warstwa izolacji termicznej posiadająca zdolność magazynowania wilgoci, natomiast od zewnątrz przegrody warstwa pianki organicznej o najlepszym na rynku budowlanym współczynniku przewodzenia ciepła na poziomie. Warstwy termoizolacyjne zostaną zdehermetyzowane w celu umożliwienia kontrolowanej wymiany wilgoci ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. Przewiduje się, że będzie to znaczące udoskonalenie w stosunku do obecnie stosowanych ścian z paroizolacją eliminującą wymianę wilgoci. Tak skonstruowana przegroda będzie miała pozytywny wpływ na kształtowanie wilgotności powietrza wewnętrznego, jak również zwiększy odporność tej warstwy na zagrożenie mikrobiologiczne dzięki możliwości parowania wody w kierunku środowiska wewnętrznego oraz termodyfuzji w kierunku zewnętrznym. Przedmiotowa ścian szkieletowa różni się istotnie od dotychczas stosowanych rozwiązań, gdyż umożliwia wymianę wilgoci i wysychanie w przypadku awaryjnego zalania wodami opadowymi. W ramach realizacji projektu polegającego na opracowaniu nowego typu szkieletowej przegrody zewnętrznej w budynku modułowym zostanie opracowane rozwiązanie gotowe do wdrożenia. Przewiduje się, że realizowane prace badawczo-rozwojowe zostaną zakończone, na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach rzeczywistych w module poligonowym, jako fragment wypełnienia ściennego.

Wydatki ogółem: 399 996.58 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 267 090.67 PLN

KALKULATOR

Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

kalkulator online